İdiopatik skolyoz tanısı almış hastaların büyük kısmında tedavi ihtiyacı gerekmemektedir. Tedavi, skolyotik eğrilikleri ilerleme riski gösteren veya tanı konulduğu anda ciddi eğriliği olan hastalar için gerekmektedir. Tedavinin amacı,
-deformitenin ilerlemesinin engellenmesi,

-deformitenin düzeltilmesi,

-elde edilen düzeltmenin korunmasıdır.

Tedavi seçiminde adölesanın büyüme potansiyeli, tespit edildiği zamandaki eğriliğin büyüklüğü, skolyozun lokalizasyonu ve paterni dikkate alınmalıdır. Karar verme aşamasında bireyin kozmetik görünümü ve tedavi üzerine etkili olabilecek sosyal faktörler de düşünülmelidir.

 

İZLEM

Hastanın matüritesine bakılmaksızın, 25° altındaki eğriliklerde takip muayeneleri gereklidir. İki muayene arasındaki süre, hastanın iskelet matüritesine ve eğriliğin boyutuna bağlıdır.
Genellikle büyüyen ve eğriliği 20° altında olan çocuklarda bir sonraki değerlendirme yaklaşık 6 ay sonra olmalıdır. Eğrilik 20° ile 30° arasında ise, radyografi 3 ile 4 ay sonra tekrarlanmalıdır. Eğrilikte 5° ve üzerinde ilerleme görülürse tedavi gereklidir. Eğriliği ilerleme göstermeyen hastalarda gözlem kemik büyümesi tamamlanana kadar devam eder ve muayeneler arasındaki süre iskelet matüritesi tamamlandıkça uzatılır.

KORSE TEDAVİSİ

Etkinliği kanıtlanmış tek konservatif tedavi yöntemi korse tedavisidir. korsenin etkisi eğriliği tedavi edici olmayıp ilerlemeyi durudurucu nitelktedir. korsenin bu etkisi birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır.
korse tedavisi yapılacak durumlar

1. Risser 0,1, ya da 2 olan ve başvuru anında 30° ile 45° eğriliği bulunan büyüyen adölesanlar.
2. İlk yapılan ölçümleri 20° ile 30° arasında olup takiplerinde 5° ilerleme gösteren hastalar.
korse tedavisisnin yapılmayacağı durumlar

1. eğriliği 45 derecenin üzerinde ve büyüme potansiyeli olan olgular
2. korseyi tolere edemeyen olgular
3. sırt bölgesindeki kifozun az veya olmaması (torakal hipokifoz)
4. kemik gelişimini tamamlamış olgular.

En sık kullanılan korse tipleri şekilde verilmiştir.

CERRAHİ TEDAVİ

Skolyoz tedavisinde cerrahinin temel amacı, güvenli bir şekilde deformiteyi düzeltmek ve eğriliğin ilerlemesini önleyebilmek için yeterli füzyonu sağlamaktır. Operasyon sonucunda, hastanın başı, omuzları ve gövdesi pelvis üzerinde santralize olacak şekilde, dengeli bir omurga elde edilmelidir. İdeal olan bu esnada önemli miktarda eğriliğin düzeltilebilmesidir.
Cerrahi tedavi endikasyonuna karar verme konusunda, eğriliğin büyüklüğü, iskelet matüritesi, eğriliğin tipi, omurganın dengesi, sagittal plan ve kozmetik görünüş gibi pek çok etken belirleyicidir. Skolyotik eğriliğin büyüklüğü bu konuda primer faktördür.

Tarihsel gelişim içerisinde birçok tedavi yöntemi geliştirilmiş olsa da günümüzde en iler omurga cerrahisi merkezlerinde uygulanan tedavi yöntemi; her seviyeye uygulanan pedikül vidaları ve rodlarla eğriliğin düzeltilmesi ve kemik füzyonunun (kaynama) sağlanmasıdır.